سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرزاد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع اب دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
حامد فروغی فر – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
علی شهیدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

کشور ایران به دلیل کم بودن ریزشهای جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرارداد دارد و در این مناطق الگوهای بارندگی از لحاظ مقدار و زمان پیش بینی نشده هستند. تحت چنین شرایطی و به منظور کاهش مشکلات ناشی از کم ابی تکنین های کارآمد مدیریت آب باید به کار برده شود. استفاده از منابع اب غیر معمول یکی از روشهای مدیریت یکپارچه ی منابع اب می باشد که امروزه بسیار مورد توجه است. سیستم های جمع آوری آب باران RWH از جمله منابع اب غیر معموال است که می تواند در طول دوره هایی که محدودیت دسترسی به اب وجود دارد تا حدی پاسخگوی نیازهای آبی باشد . این مقاله دو استراتژی مختلف را برای تعیین مکان های مستعد RWH در قالب دو سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS ارائه می کند که به تسمسم گیرندگان در انتخاب مکانهای مناسب جمع اوری آب باران در دشت بیرجند یاری می رساند. استراتژی اول خصوصیات مختلف حوزه را مستقیما در تصمیم گیری دخیل می یازد و استراتژی دوم بر اساس ظرفیت منطقه در تولید رواناب و نیر فاکتورهای اجتماعی-اقتصادی عمل می کند. نتایج بدست آمده از هر روش منطقه را از لحاظ استعداد جمع آوری باران در ۴ گروه ضعیف ، متوسط ، خوب و بسیار خوب طبقه بندی می کند. در نهایت با توجه به نتایج حاصل و با مقایسه دو روش بهنظر می رسد که در مورد دشت بیرجند بکارگیری روش اول مناسب تر است.