سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فائزه یعقوب زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود ارادتمند – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

آلودگی خاک با فلزات سنگین یکی از مشکلات زیست محیطی عمده درجوامع بشری است که علاوه بر اثرات زیان آور برجوامع گیاهی و جانوری خاک و آلودگی آب های زیرزمینی از طریق آبشویی موجب کاهش عملکرد وکیفیت محصول ودر نهایت به خطر افتادن سلامتی افراد جامعه ودیگر موجودات زنده می شود. گیاه پالایی از جمله روش های پیشنهادی است که با انباشت عناصر سنگین در گیاهان ، خروج این عناصر از خاک های آلوده را امکان پذیر می کند. هدف این مطالعه امکان گیاه پالایی کادمیوم در خاک با استفاده از مقایسه دوگیاه آفتابگردان و ذرت است. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح نیترات کادمیوم(۰،۲۰۰،۳۰۰،۴۰۰میلی گرم در کیلوگرم خاک) و دوگیاه آفتابگردان و ذرت با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ساوه درسال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا شد. نتایج این آزمایش نشان داد که اثر سطوح کادمیوم بر صفات مورفولوژیک و میزان کادمیوم در گیاه معنی دار بود به طوری که وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه ، ارتفاع اندام هوایی و زیرزمینی و تعداد برگ با افزایش سطح کادمیوم روند کاهشی داشتند وهمچنین هرچه سطوح کادمیوم خاک بیشتر شد غلظت ومحتوای کادمیوم در ریشه واندام هوایی افزایش نشان داد. مقایسه بین دوگیاه آفتابگردان وذرت نشان داد که گیاه ذرت توانایی بالاتری در جذب و انتقال کادمیوم نسبت به آفتابگردان دارد. به طوری که بیشترین محتوای کادمیوم در ریشه و اندام هوایی ذرت درغلظت ppm 400 کادمیوم به دست آمد که نسبت به آفتابگردان به طور معنی داری بالاتر بوده است