سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه خیاط زاده ماهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مسعودرضا حسامی کرمانی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقالهبه کمک نرم افزار ASD و با استفاده ازداده های دما مربوط به دوره سی ساله ۲۰۰۰-۱۹۷۱ ایستگاه تبریز که نزدیکترین ایستگاه GCOS به حوضه دریاچه ارومیه است و همچنین استفاده ازدو مدل اقلیم جهانی CGCM3 و HadCM به مدلسازی و پیش بینی دما برای دوره های ۲۰۴۰-۲۰۱۱و۲۰۷۰-۲۰۴۱و۲۱۰۰-۲۰۷۱ پرداختیم با توجه به معیار RMSE درارزیابی شاخصها دربیشتر موارد مدل CGCM3 عملکرد بهتری نسبت به مدل HadCM3 نشانداد نتایج افزایش دما برای پارامتر درجه حرارت ماکزیمم دردوره های ۲۰۱۱-۲۰۴۰و۲۰۷۰-۲۰۴۱ و۲۱۰۰-۲۰۷۱ نسبت به دوره پایه برای مدل HadCM 3 به ترتیب ۰/۰۰و۰/۳و۰/۶۱ درجه سانتیگراد و برای مدل CGCM3 به ترتیب ۱/۲۶و۲/۵و۳/۸۵ درجه سانتیگراد رانشان داد