سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آمنه کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

فرایند انتخاب یک روش مدیریت زباله های جامدشهری به کارگیری چندین فاکتورتصمیم گیری دریک روش منطقی و معقول نیازدارد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP یکی ازگسترده ترین ابزارهای تصمیم گیری چندمعیاره است درفرایند مکانیابی تعیین مکان بهینه با استفاده ازروش AHP بعدازتعیین سطوح سلسله مراتبی شامل هدف معیارها زیرمعیارها و گزینه های مکان های موردنظر مقایسه زوجی بین مجموعه ها برای وزن دهی انجام میشود درعین وزن دهی به مجموعه ها تجزیه و تحلیل سازگاری قضاوت ها صورت میگیرد که باید کمتر از۰/۱ باشد پس ازوزن دهی تمامی معیارها و زیرمعیارها و گزینه ها مقایسه کلی گزینه ها نسبت به هدف انجام و نتیجه مقایسه مشخص میشود. درروش ANP معیارهای کیفی و کمی و وابستگی متقابل بین معیارها مورد توجه قرارمیگیرد.