سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حسامی نقشبندی – استادیارگروه مهندسی گروه برق- دانشکده مهندسی – دانشگاه کردستان – ایرا
فرشاد خاوری – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه برق – قدرت گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی –

چکیده:

این مقاله به مقایسه عملکرد،دوتابع هدف حداقل مربعات وزن دارشده ،(WLS) وحداقل قدرمطلق وزن دارشده (WLAV) به منظورتخمین حالت درسیستم های قدرت می پردازد.عمل تخمین حالت بااستفاده ازحداقل یاحداکثرسازی توابع هدف صورت می پذیرد.ازمیان هدف ارائه شده دوتابع هدف ذکرشده به علت عملکردقابل قبولشان بیشترمورداستفاده قرارمی گیرند.دراین مقاله ویژگی های دوتابع هدف معرفی می شودوتاثیرپذیری ویژگی های دوتابع هدف نسبت به درجه آزادی سیستم که پیش ازاین چندان موردبحث قرارنگرفته بود. موردبررسی قرارداده می شود. همجنین تاثیروجوداندازه گیری های نامناسب برعملکرد دوتابع هدف ازدیگرنتایج این مقاله است. درنهایت وابستگی دوتابع هدف نسبت به درجه آزادی سیستم برروی شبکه قدرت ۱۴شینه استانداردIEEE شبیه سازی وموردآزمایش قرارگرفته ونتایج آن ارائه گردیده است.