سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسیبه مشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
جواد وروانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

تبخیر و تعرق پتانسیل درترسیم تصویر اقلیمی یک منطقه انجام طرح های آبیاری سازه های آبی کشاورزی مطالعات منابع آب و زهکشی کاربردهای فراوانی دارد دراین تحقیق با استفاده از داده های درازمدت هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک اراک دریک دوره آماری ۹ ساله ۲۰۰۴-۱۹۹۶ مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه به دو۶ روش پنمن – مانتیث فائو، هارگریوز – سامانی محاسبه شد نتایج بدست آمده نشانگر آن است که درایستگاه اراک روش هارگریوز – سامانی نسبت به روش مرجع پنمن – مانتیث فائو بیش تخمین بوده و رابطه خطی میان آنها دارای ضریب تبیین بالا میب اشد.