سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه امیری – دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی ، گروه آب
مهدی قیصری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی ، گروه آب
بیتا مروج الاحکامی – دکترای آب ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی ، گروه آب

چکیده:

بر آورد مقادیر تبخیر – تعرق پتانسیل به منظور کاربرد در برنامه ریزی ، طراحی و مدیریت طرح هی ابیاری و زهکشی و مدیریت منابع آب ضروری می باشد . در کشورهای توسعه یافته روش برآورد نیاز آبی استفاده از داده های هواشناسی بهنگام در سال مورد نظر است. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به علت عدم وجود یا عدم دسترسی امار هواشناسی بهنگام از آمار بالند مدت هواشناسی به منظور برنامه ریزی های آبیاری استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی دقت استفاده از متوسط ده ساله تبخیر- تعرق روزانه به جای ارقام تبخیر- تعرق روزانه بهنگام می باشد. به این منظور آمار بلند مدت هواشناسی ( ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹) در سه ایستگاه هواشناسی اصفهان ، کبوتر آباد اصفهان و فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برای بررسی انتخاب شدند. تحلیل اماری تبخیر-تعرق روزانه در ایستگاه هواشناسی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان نشان داد که مقدار ریشه میانگین مربعات خطای تخمین تبخیر- تعرق روزانه بین ۰/۷۱ تا ۰/۸۴ میلی متر بر روز متغیر بود. خطای مطلق تبخیر- تعرق روزانه در ماه پیک مصرف در ایستگاه هواشناسی کبوتر آباد بین ۱/۴۳ تا ۵/۴۴ میلی متر بر روز بود. راندمان پیش بینی تبخیر-تعرق روزانه بین ۷۴ تا ۹۱ درصد تغییر می کند و مقدار این پارامتر برای تبخیر-تعرق سالانه بین ۷۰تا۸۹درصد بود.