سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی قیصری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی ، گروه آب
بیتا مروج الاحکامی – دکترای آب ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی ، گروه آب
سمیه امیری – دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی ، گروه آب

چکیده:

تعیین دقیق مقدار تبخیر-تعرق از عوامل در برنامه ریزی آبیاری به منظور ایجاد حداکثر عملکرد محصول و الگوی توسعه پایدار است . هدف از این مطالعه بررسی دقت استفاده از متوسط ده ساله تبخیر-تعرق روزانه به جای ارقام تبخیر-تعرق روزانه بهنگام می باشد . به این منظور آمار بلند مدت هواشناسی (۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹) در سه ایستگاه هواشناسی اصفهان ، کبوتر آباد اصفهان و فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برای بررسی انتخاب شدند. تحلیل آماری تبخیر – تعرق روزانه در ایستگاه هواشناسی اصفهان نشان داد که مقدار ریشه میانگین مربعات خطای تخمین تبخیر-تعرق روزانه بین ۰/۶۴ تا ۰/۷۷ میلی متر بر روز بود. خطای مطلق تبخیر-تعرق وزانه در دوره پیک مصرف در ایستگاه هواشناسی کبوتر آباد بین ۱/۴۳ تا ۵/۴۴ میلی متر بر روز بود. راندمان پیش بینی تبخیر- تعرق روزانه بین ۷۴تا ۹۱ درصد تغییر می کند و مقدار این پارامتر برای تبخیر – تعرق فصلی بین ۲۲ تا ۵۰ درصد بود.