سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آمنه اسدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقاتجنگلها و مراتع کشور
مهدی میرزا –
معصومه لایق حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بردرصد اسانس اندامهای مختلف هوایی ریحان سبزOcimum basilicum L. جمعیت اصفهان اینتحقیق دربهاروتابستان سال ۱۳۹۰ درموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورانجام گرفت ازمایش مزرعه ای با استفاده ازطرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار و سه سطح تنش رطوبتی ۹۰و۶۰و۳۰ درصد ظرفیت زراعی fC اجر گردید نتایج حاصل از تجزهی واریانس داده ها نشان داد که اثرتنش خشکی بردرصد اسانس گل و برگ درسطح ۱ درصد و بردرصد اسانس ساقه و سرشاخه گلدار درسطح ۵ درصد معنی دار بود مقایسه میانگین ها نشان دادکه بیشترین درصد اسانس را برگ و گل به ترتیب با میانگین ۰/۸۸و۰/۸۲ درصد تحت تنش رطوبتی ۳۰ درصدظرفیت زراعی به خود اختصاص داد نتایج نشان دادکه تنش خشکی باعث افزایش درصد اسانس درگیاه گردید و اندام برگ بیشترین درصد اسانس را داشت