سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه لطفی – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
سمیه احمدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران (نو

چکیده:

هر مقاله کی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیه ای، گسیختگی سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان سکونتگاههااست. در همین راستا تعیین و تشکیل سلسله مراتبی از سکونتگاهها که بتواند چارچوب موثری برای توزیع جمعیت، فعالیت ها، خدمات و کارکردها در سطوح مختلف باشد، ضروری است. بدین منظور هدف کلی از این مطالعه، ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان یزد به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوطه می باشد. رویکرد حاکم بر پژوهش ترکیبی از روش های توصیفیو تحلیلی با ماهیت کاربردی است که با استفاده از مدل تاکسونومی عددی و شاخص های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، به تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان یزد، مبادرت گردیده است. نتایج پژوهش مبین آن است که شهرستان های صدوق ،ابرکوه،خاتم محروم ترین و شهرستان یزد توسعه یافته ترین شهرستان در سطح استان می باشند