سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین میرآبادی – دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
مرتضی الماسی – استاد گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
سعید مینایی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حسین باخدا – مربی گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

این مطالعه به منظور استفاده بهینه از ضایعات موجود در کارخانه های عرقیات گیاهی انجام گرفت. برای این کار پس ماندهای عصاره گیری شده سه نوع گیاه آویشن، شیرینبیان و یونجه به منظور تولید خوراک دام انتخاب گردید.این پس ماند ها برای تعیین مقدار رطوبت، پروتئین، فیبر و نشاسته مورد آزمایش قرار گرفت. سپس با استفاده از ۵۰ %، تولید گردید. خوشخوراکی پلت – % قالب ساخته شده، ۶ نوع پلت با نسبت های ۱۰۰ % خالص و ترکیبی ۵۰های تولید شده در سه فاصله زمانی یک روز ، یک هفته و دو هفته پس از تولید به روش وزنی و برای دو نوع دام (گوسفند و بز) مقایسه شد. در هر مرحله، یک تیمار نیز از خوراک مرسوم (یونجه و کاه) به عنوان شاهد در آزمایششرکت داده شد. داده ها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با هفت تیمار (خوراک ها) در سه فاصله زمانی موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شد. خوشخوراکی بین تیمارها و نوع دام در سطح ۱% و در فواصل زمانی در سطح ۵% معنادار بود. در نهایت برای گوسفند پلت یونجه + شیرین بیان و برای بز پلت یونجه + آویشن دارای بیشترین خوشخوراکی بود