سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزانه فروزش – دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک
امیربک خوشنویس – دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

در این تحقیق سعی میشود با استفاده از اندازهگیریهای انجام گرفته در تونل باد توسط دستگاه جریانسنج سیم داغ به بررسی تجربی دنبالههای تشکیل شده در پشت دو سیلندر دایروی پشت سر هم با نسبت قطرهای مختلف و نسبت فاصلهL/D=2 پرداخته شود. برای مطالعه هر چه بیشتر دنبالهها از قانون خودتشابهی در آنها کمک گرفته و وجود یا عدم وجود خودتشابهی مورد مطالعه قرار میگیرد. برای این منظور از پارامتر توربولانسی سرعت متوسط در فرم بدونبعد شده استفاده میشود. نسبت قطرهای دو سیلندر دایروی عبارتند از .d/D=0.4,0.8,1,1.25,2.5 پس از بررسی کلی نمودارهای خودتشابهی ترسیم شده در ایستگاههای اندازهگیری مختلف پشت سیلندر پاییندست در جریان دنباله روند کلی خودتشابهی با تقریبهای خوبی در تمام آنها مشاهده شد. این امر کاملاً مطابق با بیان شلختینگ [ ٢] در کتاب خود در رابطه با نواحی پاییندست دنبالهها میباشد. اندکی تفاوت فقط در نواحی مربوط به خط مرکزی دنباله و نیز منطقه پایان جریان برشی و شروع جریان پتانسیل وجود دارد