سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرضیه طالب زاده شوشتری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سعید بختیارپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
ساسان باوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور مقایسه میزان خودبیمارانگاری دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی پایه های مختلف تحصیلی دانشگاههای علوم پزشکی و چمران اهواز، از دانشجویان سال اول، سوم و ششم پزشکی و ازدانشجویان غیر پزشکی سال اول و سوم کارشناسی و دوم کارشناسی ارشد به روش نمونه گیری طبقه ای نمونه ای به حجم ۱۹۴ نفر انتخاب شد ( ۹۸ دانشجوی پزشکی و ۹۶ دانشجوی غیر پزشکی). پرسشنامه خودبیمارانگاری شاخص وایتلی بین این دانشجویان توزیع شد. نتایج تحلیل داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که بین دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی از لحاظ میزان خودبیمارانگاری درسطح۰/۰۵ تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین دانشجویان پایه های مختلف تحصیلی (سال اول سوم و ششم) نیز از لحاظ میزان خودبیمارانگاری در سطح ۰/۰۵ تفاوت معناداری دیده نشد. ضمناً تعامل متغیرهای رشته تحصیلی و پایه تحصیلی در ارنباط با خودبیمارانگاری معنادار نبود.