سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی خوشخرام – دانشجو دانشگاه آزاد خوراسگان
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه خوراس
علی رئیسی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه خصوصیات کمی ۱۷ لاین و ۲ رقم گندم دوروم و یک رقم گندم نان با استفاده از طرح بلو کهای کامل تصادفی با ۳ تکرار آزمایشی طراحی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که لاین های مورد آزمایش از نظر صفات آزمایشی اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند. با توجه به نتایج مشخص شد که لاین ۶- D-83 از نظر صفات زراعی همچون تعداد سنبله در واحد سطح،تعداد دانه در سنبلچه، وزن هزار دانه، ارتفاع مناسب و شاخص برداشت مناسب بود. همچنین لاین ۵- D-83 با دارا بودن خصوصیاتی همچون تعداد پنجه در واحد سطح، ارتفاع مناسب، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه عملکرد مناسبی را به خود اختصاص داد