سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی ترکمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده
شهرام رایگان – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگ
جعفر راثی زاده غنی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگ

چکیده:

فولاد D2 از نوع فولاد ابزار سرد کار پر کربن و پرکروم می باشد و د رکشش عمیق ، قالب شکل دهی ، غلتک و .. کاربرد دارد. در این پژوهش خواص مکانیکی و ساختار فولاد D2 د راثر خنک شدن د رمحیط های نمک قلیایی و روغن مقایسه شده اند . سرد کردن فولاد D2 د رحمام نمک قلیایی حاوی ۴۰% NaOH و ۶۰% KOH د ردمای ۲۳۰ درجه سانتیگراد و سپس تمپر کردن دو گانه در دمای ۵۴۰ درجه سانتیگراد باعث ایجاد سختی و چقرمگی مناسب د رمقایسه با محیط روغن دردمای ۶۰ درجه سانتیگراد می شود. ریز ساختار بدست آمده ناشی از خنک کردن در حمام قلیایی و روغن به کمک میکروسکوپ نوری و الکترونی مقایسه گردیده اند. نشان داده شده است که تفاوت د رمحیط خنک کردن منجر به تفاوت د رساختار میکروسکوپی و د رمنیجه خواص مکانیکی فولاد می شود.