سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راضیه پوردریانی – دانشجوی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبر
حمیدرضا قاسم زاده – عضو هیئت علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
میرهادی سیدعربی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی برقمخابرات، دانشکده برق، دانشگاه تبریز
فریبرز زارع نهندی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

مهمترین عامل در افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی از جمله خرما،درجه بندی و بسته بندی مناسب این محصول می باشد. مشکل درجه بندی خرما به تنوع واریته خرما مربوط می شود که انواع ارقام خرما، به لحاظ ویژگیهای بافت، رنگ، میزان رطوبت، میزان قند، اندازه و شکل با هم اختلاف دارند. در این تحقیق، چهار رقم محلی خرمای ایران یعنی زاهدی، استعمران، خضرایی و دیری از نظر ویژگی های یکنواختی رنگ سطح و چروکیدگی با هم مقایسه شدند. آزمایشات فوق در تابستان ۱۳۸۹ در دانشگاه تبریز انجام پذیرفت. نمونه خرماها از مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان تهیه شدند. شاخص های رنگ خرماها در فضای رنگی YCrCb به عنوان معیاری برای یکنواختی رنگ سطح و شاخص آنتروپی بافت خرماها به عنوان معیاری برای چروکیدگی، با استفاده از تول باکس پردازش تصویر نرم افزار متلب استخراج شدند. مقایسات با استفاده از روش آماری دانکن انجام شدند. نتایج نشان داد که ۴ رقم محلی، از نظر چروکیدگی اختلاف معنی داری با هم ندارند اما اختلافات یکنواختی رنگ سطح آنها معنی دار بود. در پایان،از بین آنها، رقم زاهدی به عنوان بهترین رقم به لحاظ یکنواختی رنگ سطح شناخته شد.