سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری مجد – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
اردشیر نوری جنگی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
پریا رهنماوثوق – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

جو یکی از غلات مهم و قدیمی در جهان میباشد. دانش کاملی از خواص جو از جمله خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی، دارای اهمیت زیادی در بسیاری از فرآیندهای صنعتی، بویژه برای مانیتور کردن کیفیت و سلامت این محصول در حین تولید،فرآوری و ذخیره آن میباشد. هدف این تحقیق اندازهگیری برخی خواص دو واریته جو (نصرت و کویر) بود. برای این منظور، اثر رطوبت در چهار سطح ۷/۳ و ۱۲/۱و۱۶/۸ و ۲۱/۶ درصد بر پایه خشک، برای رقم نصرت و چهار سطح ۶/۷و۱۱/۶و۱۵/۴ و ۲۱/۲ درصد بر پایه خشک، برای رقم کویر، بر روی برخی خواص فیزیکی دانه جو مورد بررسی قرار گرفت. بعلاوه، خواص حرارتی واریتههای جو، گرمای ویژه، هدایت گرمایی و ضریب پخش گرمایی، در رطوبت اولیهی آنها و در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد، اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت، طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین حسابی، قطر میانگین هندسی، کرویت، مساحت سطح، وزن هزار دانه، زاویه استقرار و ضریب اصطکاک روی صفحات مختلف برای هر دو واریته افزایش یافت. چگالی ظاهری و چگالی واقعی هر دو واریته با افزایش رطوبت، کاهش یافت. اثر رطوبت روی تخلخل دانههای جو نصرت و کویر معنیدار نبود. تفاوت معنیداری بین خواص حرارتی واریتههای نصرت و کویر وجود نداشت.