سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ویدا مقصودی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
سهیلا یغمایی – دانشیار
سعیده طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

الودگی غذا توسط میکروارگانیزم ها همیشه تهدید جدی برای جامعه بوده است امروزه ادویه ها به عنوان ضدمیکروب مورد توجه ویژه ای درصنعت غذا قرارگرفته اند دراینجا اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و الکلی سماق قرمز ایرانی روی سه باکتری گرم مثبت Bacillus coagulans ، Staphylococcus aureus Bacillus subtilis و باکتری گرم منفی Escherichia coli به روشهای چاهک و دیسک دیفیوژن بررسی و MIC MBC به روش میکروپلیت اندازه گیری شده و نتایج مربوط به عصاره الکلی و آبی با هم مقایسه شده اند عصاره ها به روش خیساندن بدست آمده اند محدوده غلظت استفاده شده برای MIC بین ۰/۰۰۴۶ تا ۵%w/v به روش دو برابر کردن غلظت است حساس ترین باکتری به عصاره آبی و الکلی باسیلوس کواگولانس با MIC 0/1 و ۰/۰۱۸۷ به ترتیب و بعد از آن استافیلوکوکوس آرئوس ۰/۰۷۵ و ۰/۰۳۷۵ و مقاومترین باکتری به عصاره آبی باسیلوس سابتیلیز ۰/۴۶ و به عصاره الکلی اشرشیاکلی ۰/۳۱ بودها ند علاوه براین اثر اتوکلاو روی خواص ضدمیکروبی دو عصاره بررسی شده است. طبق نتایج نواحی بازدارندگی عصاره های استریل شده به روش اتوکلاو کمتر از نواحی بازدارندگیدرروش فیلتر استریل و MIC های بدست آمده بزرگتر بودند که می توان نتیجه گرفت که اتوکلاو اثر ضدمیکروبی عصاره ها رااندکی کاهش میدهد.