سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد کوتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه شیمی،
محمدعلی زاده باویه –

چکیده:

دراین تحقیق نقره کرومات و باریم کرومات در مقیاس نانو سنتز شده و خواص اکسایشی آن ها با کرومات های معمولی موردبررسی و مقایسه قرار گرفته است. نانو ذرات به علت داشتن نسبت سطح به حجم بسیار بالا در مقایسه با ذرات معمولی فعالیت شیمیایی بیشتری از خود نشان میدهند افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم که به تدریج با کاهش اندازه ذره رخ میدهد واکنش پذیری نانو مواد را به شدت افزایش میدهد زیرا تعداد مولکولها یا اتمهای موجود در سطح در مقایسه با تعداد اتمها یا مولکولهای موجود در نمونه ها در سطح توده ای بسیار زیاد است.با توجه به این که هر چه ذرات ریزتر باشند بر هم کنش آن ها با مواد دیگر افزایش پیدا می کند بر این اساس سنتز نانو ذرات باریم کرومات را انجام دادیم و آن را در اکسایش الکل ها مورد استفاده قرار دادیم انتظار می رود که نانو ذرات کرومات اکسنده های کار آمدتری از کرومات های عادی باشند. ذرات نانو به روشمیکروامولسیون سنتز و توسطIR و XRDشناسایی شده اند.خواص اکسایشی توسط اکسیداسیون الکل های نوع اول و دوم به ترکیبات کربونیل متناظر در شرایط محلول و جامد مورد بررسی قرارگرفت .