سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی رضا بنیان پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

کشت زیتون در استان فارس در سال های اخیر توسعه چشمگیری یافته است. به این لحاظ لازم است که ارقام مناسب جهت کشت در مناطق مختلف استان مشخص گردد. به این منظور در این پروژه تحقیقاتی ۸ رقم کنسروی زیتون شامل ارقام ابوسطل، لوک، ماری طارم، خضیری، ماری گرگان، مانزانیلا، کنسروالیا و فوجی در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و در دو آزمایش جداگانه در شرایط آبی و دیم در ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون کشت گردیدند. نتایج نشان داد که در شرایط آبی رقم کنسروالیا مناسبترین رقم می باشد بطوری که از لحاظ خصوصیات میوه از تمامی ارقام برتر بوده و از لحاظ عملکرد نیز به همراه رقم ابوسطل نسبت به سایر ارقام تفاوت معنی داری را نشان می داد .در شرایط دیم نیز رقم کنسروالیا مناسب ترین رقم بود، بطوری که با دارابودن وزن میوه بیش از ۴ گرم و عملکرد در حدود یک ت ن در هکتار می تواند جهت کاشت در این گونه مناطق مورد توجه قرار گیرد.