سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

راحله انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی نساجی و علوم الیاف_دانشکده مهندسی نساجی_د
محمد جواد صراف – استادیار،عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی_دانشگاه یزد

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر رنگ بر میزان نفوذ رنگ پیگمنت درچاپ برروی پارچه های پنبه ای انجام گردیده است با روش نوین ارائه شده دراین مقاله می توان مقدار عددی نسبتا دقیق و با دستیابی اسانی نسبت به سایر روشها برای نفوذرنگدانه ها در حین چاپ ارائه داد این مطالعه به منظور استفاده از روش اسپکتروفوتومتری جذبی در تعیین میزان نفوذ انجام گردیده است این روش می تواند برای مقایسه نفوذ خمیر نساجی در حین چاپ روی پارچه پنبه ای به کار رود ضمن اینکه این امکان را به چاپگر می دهد تا جهت یکنواختی ظاهر چاپ میزان روانروی خمیر نساجی را برای هر رنگ را تنظیم نموده تا در حین نفوذ ظاهری مشابه آنچه دلخواه مشتری است ارائه شود. این مقاله توصیفی – تحلیلی است و مطالعات برروی میزان نفوذ خمیر نساجی در پارچه با مقایسه اسپکتروفوتومتری جذبی پشت و روی پارچه انجام گرفته است و سپس با تغییر در رنگدانه های زرد، ابی و قرمز می توان مقایسه و تحلیل خوبی جهت یکنواختی عملیات چاپ ارائه داددر مجموع نتایج بررسی گویای این واقعیت است که اسپکتروفوتومتری جذبی علاوه بر کاربرد در تعیین میزان جذب می تواند با تحلیلی ساده از مقایسه جذب پشت و روی پارچه در بررسی میزان نفوذ نیز بکاررود.