سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم احمدی یوسف آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس نور
حمیدرضا مرادی – استادیار گروهمهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس نور
سیدحمیدرضا صادقی – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس نور
علی اکبر عباسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات خراسانرضوی

چکیده:

تغییر کاربری اراضی و اعمال خاک ورزی تاثیر زیادی برمقدار ویژگیهای فیزیکی – شیمیایی آن دارد تضعیف این خصوصیات باعث فرسایش و تخریب مراتع می شود این پژوهش با هدف بررسی شاخصهای فیزیکی و شیمیایی خاک در دو کاربری مرتع و دیم و مقایسه این دو کاربری در خصوصیاتی مانند چگالی ظاهری خاک و مقدار ماده آلی ، رطوبت وزنی، رسانایی الکتریکی ، واکنش خاک، فسفر، پتاسیم و کلسیم و ازت خاک انجام گرفته است بدین منظور از دو کاربری مرتع و دیم از لایه ۳۰-۰ سانتی متری نمونه برداری خاک انجام شد پس از انجام آزمایشات مربوطه نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت نتایج نشان داد که تاثیر معنی داری بین مواد آلی خاک و وزن مخصوص ظاهری بین دو کاربری بوده و وزن مخصوص کاربری مرتع بیشتر از دیم زار بوده و استو این موضوع را می توان در نوع وضعیت مراتع دانست که بیشتر ایام سال مورد چرا هستند و همچنین خاک دیم زار در اثر شخم حالت پوکه به خودگرفته است.