سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسین علوی – مدیر گروه تربیت بدنی آموزشکده فنی و حرفه ای محمودآباد
سقا فرج تباربهرستاق – دانشگاه فنی و حرفه ای
بابی سان عسکری – دانشگاه فنی و حرفه ای
صغری جمشیدی –

چکیده:

هدف این پژوهش مقایسه خصوصیات شخصیتی دانش آموزان ورزشکار با دانش آموزان غیر ورزشکار دبیرستانهای شهرستان محمودآباد صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به موضوع انتخابی ،روش توصیفی از نوع علی مقایسه ای می باشد. نمونه های این تحقیق که به صورت تصادفی و به روش خوشه ای – از بین دانش آموزان سال سوم متوسطه انتخاب شده اند ، ۱۱۶ نفر ورزشکار و ۱۱۳ نفر غیر ورزشکار را شاملمی شود و برای بررسی خصوصیات شخصیتی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از پرسش نامه شخصیتی آیزنک استفاده شده است که مشتمل بر ۶۵ سئوال بسته بوده و در سه بعد مختلف از قبیل برون گرائی ، روانرنجوری و روان پریشی، شخصیت را مورد سنجش قرار می دهد. این پرسش نامه دارای ۱۵ سئوال دروغ سنجی، ۱۱سئوال برونگرایی، ۱۵ سئوال روان رنجوری و ۱۸ سئوال روان پریشی می باشد . در ادامه برای تجزیه و تحلیلیافته های تحقیقی از آمار استنباطی )تست t برای گروه های مستقل( استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دادند که، بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر برون گرایی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکاراز نظر روان رنجوری تفاوت معنی داری وجود دارد. بین دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار از نظر روان پریشی تفاوت معنی داری وجود دارد