سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم برنجکار – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات
رسول قربانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالمجید حاجی مرادلو – دانشیار
حسن آزرم دل – کارشناس برنامه ریزی و مدیریت آب

چکیده:

دراین پژوهش ریخت شناسی و خصوصیات قابل شمارش سگ ماهی جویباری درنهرگرمابدشت استان گلستان طی تابستان و پاییز ۱۳۹۰ بررسی شد به این منظور تعداد ۲۴۰عدد سگ ماهی جویباری دردو فصل پاییز وتابستان با استفاده ازروش الکتروفیشینگ در۵ایستگاه صید و بررسی گردیده و نتایج حاصل ازهردو فصل با یکدیگر مقایسه شدند میانگین طول کل و انحراف معیار دردو فصل پاییز و تابستان به ترتیب ۲۱/۶۶±۷۰/۱۷و۱۳/۸۴±۷۸/۳۵براورد شد انجام آزمون آماری Mann Whitny نشان داد که ماهیان ماده و نرفصل تابستان تنها درخصوصیت ارتفاع ساقه دمی و ارتفاع باله شکمی تفاوت دارند و درسایر خصوصیات اختلاف معنی داری مشاهده نشد همچنین انجام این ازمون وجود اختلاف معنی دار را درتمام خصوصیات به جز خصوصیت ارتافع سردردناحیه چشمی درمیان ماهیان نروماده فصل پاییزنشان داد.