سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا اکبری – کارشناس ارشد مشاوره
جهانبخش کرمی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی
محسن درکه – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور
حسن رضایی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:

مساله بزهکاری و انحراف نوجوانان ازدیرباز درجامعه بشری موردتوجه اندیشمندان بوده است یک یا زمسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری ازپژوهشگران و روانشناسان را به خود جلب کرده است موضوع مجرمین کم سن و سال و نوجوانان است که ازنظر سلامت روانی نیز مورد تهدید میباشند هدف ازانجام پژوهش حاضر بررسی مقایسه بین خصوصیات روانشناختی نوجوانان عادی و بزهکار ۱۸-۲۱ شهرکرمانشاه می باشد روش پژوهش حاضر علی ـ مقایسه ای می باشد جامعه نوجوانان بزهکار شامل ۲۰ نوجوان بزهکاری بوده که درسال ۹۰-۸۹ درکانون اصلاح و تربیت شهرکرمانشاه به دلایل جرایم مختلف حضور داشتند کلیه جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد و جامعه نوجوان غیربزهکار شامل کلیه دانش آموزان پسرغیربزهکار بوده که درسال تحصیلی ۹۰-۸۹ دردبیرستانهای کرمانشاه مشغول به تحصیل بودند بصورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد کلیه شرکت کننده به پرسشنامه شخصیتی وودورث۱۹۲۰ پاسخ دادند داده های خام با استفاده ازروش آماری T,با ابزار SPSS موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت میت وان نتیجه گرفت که نوجوانان بزهکار ازنظر سلامت روانی و خصوصیات روانشناختی درسطح پایین تری نسبت به نوجوانان عادی قرار دارند.