سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه علایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشگاه زنجان
حمید رضا روستا – استادیار گروه باغبانی
حسین علایی – استادیار گیاه پزشکی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

پارامترهای فتوسنتزی و روابط آبی شاخص های تشخیص میزان سلامت گیاهان به شمار م ی روند و به عنوان ابزاری برای مطالعه وضعیت فیزیولوژیکی گیاه مورد استفاده قرار می گیرند. جهت مطالعه اثر سیستم تغذیه ای از نظر نوع آبیاری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک گل داوودی رقم پوما مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای اکوفیزیولوژیک شامل میزان فتوسنتز، میزان تعرق، میزان CO2 زیر روزنهای، کارآیی مزوفیل و کارآیی مصرف آب گیاهان در طول فصل رشد و در دو مرحله رشد و نمو گل ( ۱- اواخر مرحله رشد رویشی گیاه (اواسط بهمن) ۲- اواخر مرحله رشد زایشی گیاه (اواخر اسفند ) اندازه گیری شد. نتایج جدول مقایسات میانگین نشان داد که نوع سیستم تغذیه ای و برهمکنش آن با زمان اندازه گیری اثر معنی داری (P<0/01) بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی گیاه داوودی داشت ولی اثر زمان انداز هگیری (بجز در مورد کارآیی مصرف آب) به تنهایی معنیدار نبود. البته غلظت CO2 زیر روزنهای در سطح احتمال (P<0/01) معنی دار و بیشترین میزان آن در سیستم آکواپونیک Raft مشاهده شد. در این آزمایش بیشترین مقادیر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی اندازه گیری شده در سیستم تغذیه- ای آبیاری از بالا و در زمان رشد زایشی مشاهده شد. نتیجه اینکه شرایط اکوفیزیولوژیکی گیاهان در سیستم تغذیهای آبیاری از بالای گلدان بهتر از سیستم آکواپونیک آبیاری از زیر گلدان بود و دلیل احتمالی آن را میتوان به هوادهی بهتر بستر کشت نسبت داد.