سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی محمدی – مربی پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی رضوی
عبدالمجید مسکوکی –
سیدعلی مرتضوی –

چکیده:

باتوجه به خاصیت آنتی اکسیدانهای طبیعی درجلوگیری از عمل پاتوژن ها و رادیکال های آزاد کاربرد آنها درپزشکی و صنایع غذایی بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است دراین مطالعه ترکیبات فنولی موجود درمیوه زرشک بی دانه با استفاده از سیال مادون بحرانی آب SCW درفشار ثابت ۵۰bar و دمای ۱۲۰ و ۱۸۰ درجه و نسبت اختلاطهای ۱:۱۰ و ۱:۳۰ استخراج و مقادیر ترکیبات فنولی کل TPC با استفاده از معرف فولین سیوکالتئو اندازه گیری و با عصاره بدست آمده از روش خیساندن مقایسه شد مقدار ترکیبات فنولی کل از (mgG.A)(100gD.M)-1 1729/76 -2848/21 درتغییر بود به منظور بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل از SCW قدرت احیاکنندگی اندازهگیری و با اسید آسکوربیک و BHT مقایسه شد نتایج در طرح فاکتوریل و توسط آزمون LSD درسطح ۹۵درصد ارزیابی شدند بیشترین مقدار راندمان عصاره گیری مربوط بود به اثر متقابل دمای ۱۲۰ درجه و نسبت اختلاط ۱:۱۰