سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمرن آب دانشگاه رازی، کرمانشاه
علی فتاحی چقابگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه رازی، کرمانشاه
افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران آب دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:

از جمله عوامل مهم در خرابی سدهای خاکی، نشت از بدنه و همچنین زیر سد است و از آنجا که خط نشت آزاد مرز تفکیک ناحیه اشباع از غیر اشباع است، تعیین دقیق موقعیت آن در مسائل پایداری سدهای خاکی اهمیت دارد. ب هطو ر کلی ب همنظو ر تعیین محل سطح آزاد نشت از رو شهای مختلف تحلیلی چون فرمولهای تقریبی و تجربی و یا حل از طریق رسم شبکه جریان استفاده م یشود. همچنین میتوان از رو شهای مختلف عددی نظیر روش تفاضلهای محدود، روش اجزای محدود و روش حجم محدود نیز در تعیین محل سطح آزاد نشت بهره گرفت. در این مقاله از روش اجزای محدود استفاده شده است. سد مخزنی شیان خاکی و از نوع همگن بوده که دارای عرض تاج ۸ متر، طول تاج ۱ کیلومتر و ارتفاع ۲۱/۵ متر از کف رودخانه است. در این تحقیق به مقایسه موقعیت خط نشت آزاد ب هدست آمده توسط روش مرسوم تقریبی و مدل عددی با استفاده از روش اجزاء محدودMatlab) پرداخته شده است. نتایج ب هدست آمده حاکی از آن است که معادله تقریبی مرسوم در قسمت بالا دست سد خاکی دارای خطای مشهودی است و خط نشت در این ناحیه بالاتر از خط نشت ب هدست آمده از معادلات تقریبی است، اما با نزدیک شدن به قسمت پایین دست سد خاکی تطابق قابل قبولی بین دو روش وجود دارد.