سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیررضا فرنیا – دانشجوی دکتری مهندسی مواد- دانشگاه تربیت مدرس
فرشید مالک قایینی – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس – استادیار جوشکاری و تضمین کیفیت جوش
محمدجواد ترکمنی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد- دانشگاه تربیت مدرس؛ مسئول آزمایشگاه فرآور
مجتبی منتظری – فارغ التحصیل دکتری مهندسی مواد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آلیاژ اینکونل۷۱۳LCبه دو روش جوشکاری لیزر و آرگونTungsten Inert Gasو بدون استفاده از فلز پرکننده جوشکاری میشود. نشان داده میشود که ذوب موضعی کاربیدهای غنی از نایوبیوم مشارکت بالایی در پدیده ترکیدگی ذوبیدر ناحیه متأثر از حرارت در جوشهای ایجاد شده به روش آرگون دارد. کاهش حرارت ورودی حساسیت به ترکیدگی ذوبی را کاهش می دهد تا جاییکه می تواند در حرارتهای ورودی پایین که در جوشکاری لیزر وجود دارد، بطور کلی حذف شود. ازطرفی با کاهش حرارت ورودی شدت ترکیدگی انجمادی در فلز جوش افزایش مییابد. نتایج نشان میدهد که ترکیدگی گرم درجوشپذیری سوپر آلیاژ پایه نیکلی رسوب سخت شونده اینکونل۷۱۳LC باید برای ترکیدگی ذوبی و ترکیدگی انجمادی بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد