سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریبا سرداریان – گروه علوم علف های هرز دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
علی نقی فرح بخش – گروه علوم علف های هرز دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش

چکیده:

در مورد وجود دوره رکورد در بذر علف هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) گزارش های متناقضی در کشور وجود دارد. به منظور مقایسه جوانه زنی بذرهای جمع آوری شده از مناطق مختلف استان فارس علف هرز جودره آزمایشی به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) با ۴ تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام شد. کرت اصلی شامل منطقه جمع آوری (ارسنجان، استهبان، سعادت شهر، شیراز و مرودشت)، کرت فرعی شامل وجود یا عدم پوسته بذر و کرت فرعی شامل دماهای مختلف ۰۱۰ و ۱۵ و ۲۵ درجه سلسیوس) بود. تعداد ۱۰ عدد بذر در ظروف پتری حاوی کاغذ صافی واتمن قرار داده شد و ۵ میلی لیتر آب مقطر به آنها اضافه شد و در دماهای مربوطه در انکوباتور قرار داده شد. داده ها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و نرم افزار آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که وجود پوسته در بذر و دمای نامناسب می توانست جوانه زنی بذر را کاهش دهد. همین نتایج نشانگر آن بود که بذرهای بدون پوسته و با پوسته دماهای متفاوت در سطح احتمال ۱ درصد تفاوت معنی داری وجود داشت. درصد جوانه زنی بذرهایی که پوسته آنها جدا شده بود تا ۷۵ درصد بود و درصد جوانه زنی بذرهای با پوسته ۲۰ درصد بود. بهترین دما برای جوانه زنی بذرهای جودره ۱۰ درجه سلسیوس بود. در بذرهای با پوسته د ردمای ۲۵ درجه سلسیوس هیچ گونه جوانه زنی مشاهده نشد. بذرهای جمع آوری شده از مرودشت در مقایسه با مناطق دیگر درصد جوانه زنی کمتری داشتند ولی بین جوانه زنی بذرهای مناطق چهار گانه دیگر تفاوت معنی داری نشاهده نشد. نتیجه این اشت که دما و پوسته نقش مهمی در شکستن رکورد بذرهای تازه برداشت شده علف هرز جودره است.