سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرحسین مرادی فیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمود شیخ – دانشیار دانشگاه تهران
سیداحمد سجادی – دانشجوی دکتری
مرتضی پرآذر – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه و بررسی جهت گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه های کرمان، شرکت کننده در مسابقات ورزشی سال ۱۷۶۵ می باشد. که شامل ۱۱۶ نفر ) ۱۱۸ نفر مرد و ۱۵۱ نفر زن( می باشد . کهبصورت نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه تحقیق از جامعه دانشجویان ورزشکار دانشگاهای این استان انتخاب شدند. ضمن شناسایی برخی ویژگی های فردی، نمونه تحقیق مانند جنسیت، رشته ورزشی )تیمی یا انفرادی(، سابقهورزشی و نوع مسابقاتی که در آن شرکت داشته اند )درون دانشگاهی یا برون دانشگاهی (، در آن شرکت کرده بودند. که از پرسشنامه استاندارد جهت گیری ورزشی )پرسشنامه طراحی شده SOQ توسط گیل در سال ۱۵۶۶ برایاندازه گیری جهت گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار در سه بعد )رقابت طلبی، تمایل به پیروزی و هدف گرایی(استفاده گردید(. پس از اطمینان از روایی و اعتبار پرسشنامه مذکور، بین نمونه های تحقیق توزیع و اطلاعات با آزمون آماری خی دو و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ابعاد جهت گیریورزشی دانشجویان ورزشکار اولویت و ترتیب خاصی بهصورت معنی دار وجود دا د p≤۰/۰۵ ( )که این ترتیب به صورت ۱ هدف گرایی( ۱ رقابت طلبی ۷ میل به پیروزی ) – – – ۳ ( بدست آمد. ولی تفاوت معنی داری در اولویتجهت گیری ورزشی دانشجویان با توجه به ویژگی جنسیت، رشته ورزشی )تیمی یا انفرادی( و سابقه کسب مقام مشاهده نشد