سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا کرامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
آرزو طهمورث پور – استاد یار گروه میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهران هودجی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

غلظت فلزات سنگین باتوجه به نوع فاضلاب هامتغیرمی باشدولی برخی ازآنها به اندازه ناچیز هم می توانندزیانبارباشند.بنابراین دراستفاده مجدد از فاضلاب های حاوی این فلزات،برای مقاصدکشاورزی،توجه به این گروه ازآلاینده ها بسیارمهم است.یکی از اینفلزات سنگین،جیوه می باشدکه بطور قابل توجهی درفعالیت های صنعتی،کشاورزی ودندانپزشکی کاربرددارد.هدف از این مطالعه،تعیین جمعیت باکتری های هتروتروف موجوددرسه نمونه پساب کلینیک دندانپزشکی وجداسازی باکتری های مقاوم به جیوه می باشدتادر آینده امکان استفاده ازاین باکتری هاجهت پاکسازی زیستی جیوه،موردبررسی قرارگیرد.بدین منظور،پس ازانتخاب سه نمونه پساب ازنقاط مختلف دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان،خصوصیات بیوشیمیایی آنهاآنالیزشدومیزان جیوه موجود درسه نمونه توسط دستگاه جذب اتمی بخارسرداندازه گیری شد.سپس ازهرنمونه،کشت سطحی درمحیط های N.A و P.H.G آگارانجام شده وجمعیت باکتری هامحاسبه شد.نتایج نشان دادکه جمعیت باکتری های مقاوم موجوددرپسابی که بیشترین مقدارجیوه راداردبیشترین تعداداست. مقاومت باکتری های جداشده در این تحقیق نسبت به جیوه را می توان به تماس طولانی مدت باکتری های فوق در محیط پساب حاوی جیوه و سازگارشدن آنهادرطول زمان نسبت داد