سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه محیط زیست،همدان،ایران.
بهاره لرستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه محیط زیست،همدان،ایران

چکیده:

این مطالعه به منظور تعیین شناسایی گونه های گیاهی فرا انباشته کننده با هدف گیاه بهسازی در طی سال های ۸۷-۸۴ انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه شهرک صنعتی ویان می باشد. نمونه های گیاهی کامل (ریشه و اندام هوایی) حداقل با سه تکرار نیز در اواسط خرداد تا اواخر شهریورماه سال ۸۵ از مناطق جمع آوری شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. علاوه بر این از هر منطقه یک نمونه خاک و گیاه غیر آلوده هم به عنوان شاهد از هر سه منطقه برداشت گردید. گونه های فرا انباشته کنند در این منطقه بر اساس تعریف EPA و تعدادی از متخصصین در این زمینه و همچنین محاسبه شاخص انباشتگی زیستی IBA شناسایی و معرفی شدند. به طور مثال برای فلز آهن گونه ی گیاهی Ciricium arvense برای شهرک صنعتی ویان شناسایی شد. همچنین تجزیه گونه های گیاهی در مناطق مورد مطالعه نشان داد که انباشتگی فلزات سنگین بین گونه های گیاهی و نیز اندام های هوایی و زیرزمینی همسان نیست. لازم به ذکر است به دنبال تحقیقات زیادی که در زمینه شناسایی مکانیسم های گیاه بهسازی در حال انجام است، در این پژوهش دو فرایند مهم گیاه بهسازی شامل استخراج گیاهی و پایدارسازی گیاهی بررسی شد و گونه های مناسب جهت انجام این فرایندها در مناطق مورد مطالعه معرفی شدند