سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدنظام الدین حسینی – استادیار، انستیتیو پاستور ، کیلومتر ۵۲ بزرگراه تهران کرج
پریسا قیصری – دانشجو کارشناسی ارشد ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه باغ ابریشم
شهرام شریف نیا – دانشیار، دانشگاه رازی ، کرمانشاه باغ ابریشم
گل محمد مجرد – کارشناس ارشد

چکیده:

در این تحقیق از روش جذب سطحی برای جداسازی آنتی ژن سطحی هپاتیت ب از سایر پروتئین ها که حاصل فرآیند رسوب دهی اسیدی خط تولید واکسن هپاتیت ب می باشد ،استفاده شده است . چهارنوع جاذبمعدنی مختلف با نام های تجاری سه نوع celite و یک نوع aerosil به کار برده شده و به مقایسه راندمان جذب آنتی ژن سطحی هپاتیت ب بر روی این چهار جاذب پرداخته شده است. در فرایند جذب ، با تغییر وتنظیم شرایط محیطی، آنتی ژن سطحی هپاتیت ب بر جاذب جذب می شود. سپس در فرایند دفع، پروتئین های جذب شده در مرحله قبل ، از جاذب دفع می شوند. از آزمایش ELISA برای اندازه گیری میزان آنتی ژنجداشده در نمونه ها در فرآیند های جذب و دفع استفاده شده است. راندمان جاذب های مختلف با مقایسه میزان آنتی ژن موجود در نمونه اولیه وپس از فرآیند جذب و دفع ، به دست می آید و با هم مقایسه می شوند . نتایج آزمایشات نشان داده اند، بالاترین راندمان برای جداسازی آنتی ژن هپاتیت ب ، به ترتیب مربوط به جاذبهایaerosil > celite A > celite C > celite B و برابر ۸۱ ۵۰ ۳۷/۶ ۳۰ درصد می باشد