سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مددزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
هوشیار ایمانی کله سر – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده فنی و مهندسی
افشین پور تقی – باشگاه پژوهشگران علمی دانشگاه محقق اردبیلی،دانشگاه آزاد اسلامی،ار
امین قنادی اصل – دانشجوی دکترای سازه دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درروشهای تحلیل دینامیکی نیروی جانبی زلزله با استفاده ازبازتاب دینامیکی که سازه براثر حرکت زمین ناشی اززلزله ازخود نشان میدهد تعیین میگردد روش تحلیل طیفی و روش تحلی تاریخچه زمانی ازجمله روشهایی هستند که با فرض رفتارخطی سازه انجام شده و مدهای نوسان درآن تعیین می گردند دراین تحقیق با مدلسازی تعدادی ازساختمان های نامنظم فلزی با میرایی های متفاوت و انتخاب شتابنگاشت های مربوط به تعدادی از زلزله ها اعم از حوزه دورونزدیک تحلیل های تاریخچه زمانی و طیف یانجام گردیده و نتایج مربوط به جابجایی های حاصل از این نوع تحلیل ها مورد بحث و بررسی قرارگرفته است بررسی نتایج عددی ارایه شده میتواند به عنوان ارایه راه کارهایی جهت طراحی بهینه اقتصادی و درعین حال ایمن برای مهندسان مدنظر قرارگیرد.