سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر یوسفی –

چکیده:

این پژوهش تحت عنوان مقایسه تیپ شخصیتی – رفتاری الف در میان افراد طلاق ی و عادی مراجع ه به مرکز مشاوره و روان درمانی درشهرستان سنندج می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل ۶۰ نفر ( ۳۰ مرد طلاقی و ۳۰ نفر برادران طلاقی ها که به مرکز مشاوره واقع در کل ینی ک فرهنگی ان سنندج مراجعه کرده بودند. اهمیت و هدف این تحقیق، پیدا کردن علل روان شناختی طلاق و ارائه راهکارها برای پیشگیری از طلاق می باشد. برای مقایسه مردان طلاقی و عادی در متغییر شخصیتی الف ، از آزمون تیپ شخصیتی- رفتاری نجاریان با روایی وپایایی قابل قبول استفاده شد. طرح تحقیق از نوع علّی – مقایسه ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T استفاده گردید و بر اساس یافته های بدست آمده از این پژوهش معلوم گشت که بین مردان طلاق ی و عادی از لحاظ تیپ شخصیتی – رفتاری الف مرضی (سمی) و غیر مرضی(غیرسمی) تفاوت معنی داری وجود دارد.