سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عزت اله تقی زاده قهی – عضو هیئت علمی گروه معماری دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
مجید پرچمی – عضو هیئت علمی گروه معماری دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
مهسا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

چکیده:

در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، صنعت ساخت که به عملکرد زیر ساخ تها منجر م یشود، نقش مهمی در اقتصاد واشتغال را ایفا میکند. با این وجود بسیاری از پروژ هها متحمل تأخیرهای گسترد های شده و بدین وسیله از زمان اولیه و تخمی نهای هزینه فراتر م یروند. تأخیر، عمل یا رویدادی است که زمان مورد اشاره در قرارداد برای انجام عملی خاص را طولان یتر م یکند. تأخیرات اغلب در پروژ ههای بزرگ که ماهیت پیچید های دارند رخ م یدهند که پروژ ههای س دسازی نیز از این امر مستثنی نیستند. تأخیرات تنها در صورتی قابل تقلیل است که علل آنها شناسایی شود. شناسایی و انداز هگیری تأثیر تأخیرات در زما نبندی پروژ هها، به سادگی امکان پذیر نیست و در بسیاری از موارد منجر به مشاجرات م یشود. ادعاهای تمدید زمان در بسیاری از پروژ ههای ساختمانی بسیار رایج است. در این راستا، رو شهای متفاوت و متنوعی جهت تجزیه و تحلیل تأخیرات وارزیابی چنین ادعاهایی ارائه شده است. این رو شها همگن و مناسب برای موقعی تهای تأخیر متفاوت است. هدف از این مطالعه، شناسایی مه مترین علل تأخیرات و تأثیر علل شناسایی شده در تأخیرات پروژ ههای سدسازی است. این مطالعه روش مبتنی بر روش آنالیز پنجر های ۱ را دقی قترین روش در بین رو شهای تجزیه و تحلیل متعدد جهت ارزیابی تأخیرات معرفی م یکند. این روش در یک نمونه موردی پروژه سدسازی در ایران پیاد هسازی شده و علل تأخیر پروژه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و تعهد و مسئولیت تأخی رها نیز شناسایی شده است.