سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس علیزاده شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
یلدا بسیم – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست – واحد مطالعات شرکت مهندسی مشاور سازآب پ

چکیده:

در این مطالعه تلاش بر امکان سنجی استفاده از روش دفن کنترل شده برای تولید کود آلی بوده است. در این زمینه، این روش با روش تولید کمپوست به روش ویندرو از جنبه های مختلفی که بر کارایی و میزان بهره وری آنها موثر است مورد مقایسه قرار گرفته اند. مواردی که بعنوان معیار برای مقایسه ی دو روش انتخاب گردیدند عبارتند از: قابلیت تبدیل زباله ی شهری اهواز به کمپوست یا کود آلی، اقلیم و هواشناسی منطقه، جنس خاک، وضعیت آبهای زیرزمینی، مسائل اقتصادی، مسائل فنی و تکنولوژیکی و نیاز به نیروی متخصص. در نهایت با توجه به معیارهای یاد شده، نتیجه ی حاصل شده امکان استفاده از روش دفن کنترل شده را تایید نموده و مزیت آن را بر روش ویندرو ثابت می نماید