سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود مظاهری – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدعباس شجاع الساداتی – استاددانشگاه تربیت مدرس
پریسا حجازی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
سیدمحمد موسوی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله تولیدبیواتانول از میوه گیاه کروب پاد به وسیله زیموموناس موبیلیس درفرایند تخمیر حالت جامد بررسی شده است و نتایج آن با نتایج تخمیر غوطه ور و تخمیر جامد غوطه ور مقایسه شده است دراین پژوهش از سبوس گندم به عنوان پایه برای رشد باکتری استفاده شدها ست پس از تعیین عوامل موثر برتولید اتانول درفرایند بهینه سازی عوامل به روش پاسخ سطح انجام شد بیشینه مقدار اتانول تولیدی ۰/۳ گرم برگرم قند اولیه در ۳۱درجه سانتیگراد رطوبت اولیه ۸۰درصد وزنی اندازه ذرات کروب ۱ میلی متر غلظت پپتون ۰/۷ درصد وزنی میزان تلقیح ۸ ۱۰×۶/۷ سلول برگرم کروب و زمان تخمیر ۴۳ ساعت بدست آمد همچنین میزان ۴۰درصد وزنی سبوس گندم به سوبسترای جامددرشرایط بهینه اضافه شد نتیجه حاصله قابل مقایسه با نتایجحاصل درکشت غوطه ور۰/۳۴ گرم اتانول برگرم قند اولیه و کشت جامد غوطه ور۰/۴۲ گرم اتانول برگرم قند اولیه است.