سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینو کرمی شاهرخی – کارشناس ارشد شیمی فیزیک
عبدالحسین پورسلطانی – کارشناس عمران
حکیمه کریمزاده کارنما – کارشناس شیمی

چکیده:

برای ارزیابی تمایل سنگدانه برای شرکت درواکنش با قلیایی ها هیچ راه حل واحد ساده ایوجود ندارد و معمولا نتایج حاصل از چندین روش آزمایش مورد استفاده است دراغلب پروتکلهای ارزیابی سنگدانه از جهت تمایل برای واکنش با قلیایی ها توصیه به انجام آزمایشهای دسته AMBT دیده می شود که درپیش بینی احتمال وقوع واکنش یا تصمیم گیری برای آزمونهای تکمیلی نتایج مهمی بهدست می دهند دراین مطالعه با اعتقاد به نقش مطالعات توصیفی درکمک به برنامه ریزی برای پیش بینی وقوع پدیده های مخرب بتن و با توجه به جایگاه آزمونهای تسریع شده به معرفی دستورالعملهای گوناگون این گروه و مقایسه آنها از منظر بیان شباهت و ها و تفاوت ها شده است.