سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین ملکی نژآد – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
اعظم جایدری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
سمیه شاطرآبشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

در هیدرولوژی نمی توان زمان دقیق وقوع یک پدیده مانند سیلاب یا دبی مورد نظر را تعیین نمود ولی می توان نحوه وقوع حوادث قبلی را بررسی کرده و احتمال وقوع متوسط آنها را بدست آورد تحلیل فراوانی و اطلاع از احتمال رخداد و یا دوره بازگشت رخدادهای سیلابی می تواند کمک شایانی به برنامه ریزی و کاهش خطرهای ناشی از این پدیده طبیعی نماید دراین تحقیق به منظور انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی جهت براورد مقادیر بارش حداکثر با احتمالات وقوع مشخص آمار بارش حداکثر روزانه ۵ ایستگاه سینوپتیک استان تهران از بدو تاسیس جمع آوری شد سپس با استفاده از نرم افزار MATLAB,HYFA برای هر سری زمانی در هر ایستگاه پنج توزیع آماری با استفاده از روش گشتاور معمولی مقایسه شد. نتایج نشان داد که با بهره گیری از آموزن های برازش نکویی در ایستگاه آبعلی ، دوشان تپه و مهر آباد توزیع حد تعمیم یافته در ایستگاه شمال تهران توزیع لجستیک تعمیم یافته و در ایستگاه کرج توزیع لوگ نرمال سه پارامتره توزیع های برتر بوده و بر اساس آن بارش با دوره بازگشتهای مختلف براورد شد.