سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد ترک فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه تربیت بدنی، شیراز، ایران
علی خواجه لندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، گروه تربیت بدنی، گچساران، ایران
سیدمحمدعلی میرحسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه تربیت بدنی، شیراز، ایران
علی قربان رستمی – کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده:

هدف ازاین تحقیق مقایسه توانایی های حرکتی پایه دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی استان فارس که دوره آموزش های پیشدبستانی راگذرانده بادانش آموزانی که این آموزشهارانگذرانده اند . تحقیق حاضرازنوع علی -مقایسهای می باشد. نمونهآماری تحقیق را ۱۵۵ دانش آموزپسرسال اول ابتدایی ) ۱۵۵ دانش آموزباآموزشهای پیش دبستانی و ۱۵۵ دانش آموزبدون آموزشهای پیش دبستانی( که به صورت تصادفی مرحله ای انتخاب شده تشکیلدادند. ابزاراندازهگیری تحقیقآزمونتوانایی حرکتی پایه ) BMAT ( آرنهایموسینکلر ) ۱۵۳۱ ( می باشد. نتایج نشان داد کهتفاوتمعنی داری بین نمرات توانایی های حرکتی پایه وپیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که آموزش پیش دبستانیرا گذرانده بادانش آموزانی که این آموزشهارانگذرانده وجودداشته ودانش آموزانی که آموزش های پیش دبستانیراگذرانده از عملکرد حرکتی بهترو بالاتری برخورداربودند. جهت بهبود وافزایش توانایی های حرکتی پایه در اوایل دوران کودکی نیاز هست با ایجاد مراکز پیش دبستانی و استفاده از معلمان متخصص کودکان را تحت آموزش های حرکتی لازم قراردهیم