سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داریوش مولا – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز
محمود بهمنی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
محمدامین خادمی –
کیومرث بدر –

چکیده:

در این مطالعه، از مدل شبکه عصبی مصنوعی چند لایه برای پیش بینی فشار تشکیل هیدرات سیستم های دوتایی شامل حداقل یک هیدروکربن استفاده شده است . ۶۰۰ نقطه از داده های آ زمایشگاهی من ت شر شده،برای آم وزش شبکه، و همچنین دقت شبکه شبیه سازی شده توسط ۳۴۴ نقطه از داده های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است . برای بدست آوردن شبکه بهینه، از چند معیار از قبیلAARD%حداقل مربعاتMSE)و ضریب رگرسیونR2محاسبه شده است و شبکه ی که کمترین خطا و بالاترین ضریب رگرسیون را دارا بوده، به عنوان شبکه بهینه شبیه سازی شده انتخاب شده است . در این مطالعه، ۹۴۴ داده از مطالعات آزمایشگاهی محققان که محدوده وسیعی از دما و ترکیب درصد را در بر می گیرد، استفاده شده است . همچنین دقتCSMHYDبرای پیش بینی فشار تعادلی تشکیل هیدرات با مدل جدید شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شده است . نتایج نشان می دهد که مدل جدید بهینه دارای دقت بیشتری در مقایسه باCSMHYDمی باشد.