سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم احمدی یوسف آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس نور
حمیدرضا مرادی – استادیار گروهمهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس نور
سیدحمیدرضا صادقی – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس نور
علی اکبر عباسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات خراسانرضوی

چکیده:

فرسایش خاک پدیده ای تدریجی و مداوم است که موجب خسارتهای محسوس و نامحسوس زیادی می شود مطالعات نشان داده است که توانایی خاک در تولید رواناب و رسوب در طول سال یکسان نیست بلکه با تغییر شرایط اب و هوایی تغییر می کند پژوهش حاضر با هدف مقایسه فرسایش خاک کاربری مرتع و دیم زار در دو فصل بهار و تابستان در حوزه آبخیز شهر کهنه به عنوان مطالعه موردی در شهرستان قوچان واقع در استان خراسان رضوی انجام گرفت نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معنی دار در آستانه شروع رواناب و حجم رواناب در کاربری مراتع بین دو فصل بهار و تابستان وجود دارد وزن رسوب در هر دو کاربری در تابستان نسبت به بهار افزایش قابل ملاحظه ای داشته است حجم رواناب نیز درهر دو کاربری کاهش یافته است آستانه شروع رواناب در کاربری مرتع افزایش و در دیم کاهش یافته است.