سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه کیانی ابری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
کامبیز مشایخی – دانشیار گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
بهنام کامکار – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

جنین زایی رویشی، موثرترین روش جهت تکثیر گیاهان، اعم از گیاه ارزشمند یا گیاهان تراریخته از طریق معمول کشت بافت و یا تولید بذور مصنوعی می باشد. به منظور مقایسه پتانسیل جنین زایی رویشی در اندام های مختلف دو رقم تجاری و خودروی خیار، آزمایشی در محیط کشت B5 در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و آرایش فاکتوریل در چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش ریزنمونه های برگ و دمبرگ نهال های بذری دو رقم خیار که در محیط درون شیشه ای رشد یافته بودند، در محیط کشت B5 مایع کشت و پس از القای جنین زایی در آنها در محیط حاوی هورمون، جهت ظهور جنین ها به محیط بدون اکسین منتقل و توانایی جنین زایی رویشی آن ها بررسی شد. نتایج نشان داد که رقم خودرو نسبت به تجاری افزایش معنی داری در دارا بودن پتانسیل جنین زایی دارد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، اثر متقابل بین رقم و ریزنمونه با احتمال ۰۵ / ۰ معنی دار است و با تغییر نوع اندام در ارقام مختلف توانایی جنین زایی آنها نیز تغییر می نماید