سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا سراج امانی – کارشناس ارشد خاکشناسی
بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
لیدا عیسی زاده – دانشجوی دکتری خاکشناسی
رضا سکوتی اسکویی – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی توانایی تخمین گرهای کریجینگ و کوکریجینگ دربرآورد هدایت الکتریکی خاک ایستگاه پخش سیلاب پلدشت صورت گرفته است برای این کار درحد فاصل نهرهای گسترش سیلاب سه نوار اول که سیل گیری شده اند درهر نوار از خاک نمونه برداری شده و هدایت الکتریکی خاک اندازه گیری شد برای براورد این پارامتر درنقاط نمونه برداری نشده از روشهای کریجینگ و کوکریجینگ استفاده گردید درنهایت بهمنظور مقایسه این روشها از تکنیک ارزیابی تقاطعی با کمک دو پارامتر MAE ی MBE استفاده شد نتایج بدست آمده از محاسبات نشان داد روش کریجینگ با نیم تغییرنمای کروی و مقدار خطای ۰/۰۵۴ از دقت بالایی دربرآورد هدایت الکتریکی خاک برخوردار است.