سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آمنه رشید شمالی – فارع التحصیل کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک، دانشگاه ارومیه
حبیب خداوردی لو – استادیار و دانشیار، گروه علوم خاک، دانشگاه ارومیه
عباس صمدی – استادیار و دانشیار، گروه علوم خاک، دانشگاه ارومیه

چکیده:

آزمایشات گلدانی به منظور بررسی کارآیی گیاهان ارزن وحشی،(Pennisetum glaucum) سلمه تره(Chenopodium album) و خرفه(Portulaca oleracea) در تحمل و جذب کادمیوم از یک خاک آلوده شده با غلظتهای صفر، ۲۰ و ۱۰۰ میلیگرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک، انجام شد . شاخسارهای گیاهان در مرحله گلدهی برداشت شدند. زیست توده خشک(RYdry) درصد عملکرد نسبی ماده خشک بخش هوایی گیاهان ،(RY%)غلظت کادمیوم در شاخساره گیاهان، تغلیظ زیستی کادمیوم در شاخساره گیاهان (BCFCd)و برداشت کل فلز از خاک توسط گیاهان(MECd) اندازهگیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد گیاهان مورد مطالعه نتوانستند غلظت های بالایی از کادمیوم (MECd)را در خود بیاندوزند، با این حال ارزنوحشی در مقایسه با سلمهتره و خرفه، توانایی بهتری در تغلیظ زیستی (BCFCd)و برداشت کل کادمیوم از خاک، در همه غلظتهای مورد آزم ون را داشت . هم چنین ارزن وحشی توانایی جذب غلظتهای متوسط کادمیوم از خاک آلوده را داراست، از این رو میتواند در زدودن سطوح پایین آلودگی کادمیومی خاک موثر باشد.