سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدیجه علامه – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ
احسان اله ناصحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالحسین کنگازیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
وحید صفایی جزی – کارشناسی ارشدرسوبشناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

رخنمون های سازند قم واقع در ایران مرکزی در غرب و جنوب غربی قم در منطقه دوچاه با ضخامت حدود ۳۴۲ متر شامل ۲ عضوB و Aزیرواحد۱ C و ۲ C میباشد که بیشتر در بخشهای داخلی و میانی یک رمپ کربناتی دریک حوضه پشت کمانی شکل گرفته اند.. سنگ های رسوبی در منطقه درچاه شامل توالی از سنگ های آهکی ماسه ای،مارن اسه ای،مارن و آهک ضخیم تا نازک لایه است که بر روی سازند قرمز زیرین قرار دارد که بر روی آن زیر عضوC 3 واقع شده است. برای تعیین تفاوتهاوشباهتهای رسوبگذاری درحوضه های قم واصفهان- سیرجان،سازندقم درناحیه دوچاه واقع در حوضه قم وناحیه آباده واقع درحوضه اسفهان سیرجان انتخابگردید. در این مطالعه، سازند قم از لحاظ چینه نگاریسکانسی ولیتولوژی با سازند قم در ناحیه آباده انتخاب گردید. نتایج نشان داده است که شرایط اکولوژیکی برایرشدوتوسعه فونا دراین ناحیه مناسب بوده،امادرحوضه قم شرایط اکولوژیکی مناسبی جهت رشدوتوسعه فونای زیستی دراین حدفراهم نبوده است.