سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مریم گلی گنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کش
محمدرضا پورمجیدیان – دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و من
اصغر فلاح – دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و من
سیدمحمد حجتی – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و من

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تنوع زیستی در جنگلکاریهای خالص افرا پلت و خالص توسکا ییلاقی و آمیخته آن ها انجام شد. تعداد ۱۹ پلات۱۰×۲۰ متر در هر یک از تودهها از روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک، و به ترتیب تعداد ۹۱ ، ۹۵ و ۹۵ کوادرات ۱×۱ متر از جنگلکاریهای توسکای ییلاقی، افرا پلت و آمیخته آنها برداشت شد. به منظور مطالعه تنوع زیستی ، نوع و درصد پوشش علفی در هر میکروپلات و نوع و تعداد گونههای چوبی زادآوری شده در هر پلات ثبت شد. برای آنالیز تنوع زیستی ، غنا و یکنواختی از شاخصهای سیمپسون و شانون – وینر، مارگالف و منهنیک، هیل و برگر پارکر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تودههای مورد بررسی از نظر تنوع پوشش گیاهی کف، تفاوت معنیداری وجود دارد و توده آمیخته تنوع زیستی بیشتری نسبت به تودههای خالص نشان داده است ولی زادآوری گونههای درختی و درختچهای تفاوت معنیداری را نشان ندادند