سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمدیه کریمی کیا – دانش آموخته جنگل شناسی
نقی شعبانیان – استادیار دانشگاه کردستان
جواد سوسنی – استادیار دانشگاه لرستان
زهرا ویسکرمی – کارشناس ارشد جنگل شناسی

چکیده:

یکی ازشیوه های اصولی نیل به پایدار یتوجه به حفظ و افزایش تنوع گونه ای است تحقیق حاضر به منظور بررسی و مطالعه الگوی پراکنش مکانی بلوط ایرانی بهعنوان مهمترین گونه جنگلهای زاگرس و مطالعه تنوع زیستی گونه های چوبی درجنگلهای خرم آباد می باشد این تحقیق دردوسامان عرفی درارتفاعات مختلف ازسطح دریا شامل قلعه گل ۱۷۴۰تا۲۵۲۰ و شهنشاه ۱۳۰۰تا۱۶۰۰ انجام گرفت برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر تعداد ۸۶ قطعه نمونه درقلعه گل و ۳۶قطعه نمونه درشهنشاه درقالب شبکه اماربرداری به ابعاد ۵۰۰×۳۰۰ برای قلعه گل و ۵۰۰×۲۰۰ برای شهنشاه بصورت تصادفی منظم برداشت شد برای تحلیل تنوع زیستی ازروش معمول قطعه نمونه با مساحت ثابت استفاده شد که برای براورد تنوع گونه های چوبی شاخصهای تنوع شانون ونیر سیمپون و همچنین شاخصهای یکنواخت یو غنا محاسبه شد.